“การสื่อสารดิจิทัลในโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิม” อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4

“การสื่อสารดิจิทัลในโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิม” อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 (พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 4) รับฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารดิจิทัลในโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิม จาก ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: