นครนายก – เกษตรนครนายก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรดำเนินการผลิต

เกษตรนครนายก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day)” เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรดำเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ 17 มีนาคม 2566

ที่แปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผล (นางวรรณเพ็ญ ธูปจีน) หมู่ที่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day)”

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรดำเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากแปลงต้นแบบที่มีอยู่ในพื้นที่และเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมีแนวคิดในการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงและเลือกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ มะยงชิด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดนครนายก

กิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ดังนี้ สถานีเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะยงชิด สถานีเรียนรู้ที่ 2 มาตรฐานและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามะยงชิด สถานีเรียนรู้ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มมะยงชิด สถานีเรียนรู้ที่ 4 การตลาดสินค้ามะยงชิด
2. กิจกรรมรอง ได้แก่ การแสดงนิทรรศการและการให้บริการด้านการเกษตร ของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ของจังหวัดนครนายก

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก และผู้เกี่ยวข้อง รวม 150 คน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย นายอำเภอเมืองนครนายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแปลงใหญ่ สถาบันเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer และเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ นางวรรณเพ็ญ ธูปจีน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะยงชิดตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

%d bloggers like this: