เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 “LAMPHUN CREATIVE ETHIC FASHION : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์”

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 “LAMPHUN CREATIVE ETHIC FASHION : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” โครงการลําพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์, เด็กหญิงญาณิศา ปกปิงเมือง ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเด็กหญิงอัจฉราพร อินต๊ะ, เด็กหญิงปพิชญา วัชเรศโยธิน, เด็กชายศรันย์ สุขสมบัติ และนายปริญญา ทุเลสินธุ์ เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน ได้เข้าร่วมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์แบบประยุกต์ร่วมสมัย “LAMPHUN CREATIVE ETHIC FASHION : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์” ที่ผ่านมา

น้องๆ ขอกราบขอบพระคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัด, นายธวัชชัย พัฒนปาลี และนางสาวหัทยา ตันป่าเหียง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ, ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน คุณครูพรศิลป์ มโนเพ็ญ ประธานชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ครูแลค ธัชพล เทพวรรณ์ เลขานุการชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ทีมงานศิลป์ สืบสาน ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีเปิดงาน CPOT LUMPHUN

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีเปิดงาน CPOT LUMPHUN งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 Lumphun Cultural Product of Thailand Fair

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีเปิดงาน CPOT Lumphun Fair 2023 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ.2566 (Lamphun Cutural Product of Thailand Fair) ตามโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสรรสร้างสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเปิดตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ น้องพิมพ์ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์ ผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า จากคุณป้าแสงแก้ว ร้านแสงแก้วล้านนา ผ้าปักวิถีถิ่น พร้อมด้วยเด็กหญิงญาณิศา ปกปิงเมือง, เด็กหญิงอัจฉราพร อินต๊ะ, เด็กหญิงปพิชญา วัชเรศโยธิน, นายปริญญา ทุเลสินธุ์ เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในพิธีเปิดงาน CPOT Lumphun Fair 2023 ที่ผ่านมา

กราบขอบพระคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ท่านธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, และชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน คุณครูพรศิลป์ มโนเพ็ญ ประธานชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ครูแลค ธัชพล เทพวรรณ์ เลขานุการชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ทีมงานศิลป์ สืบสาน ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์ เยาวชนผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๖ เข้าร่วมถือป้ายขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในครั้งนี้ด้วย

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” (ระหว่างเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของภาคกลาง) หรือ “วันวิสาขบูชา” เป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566