ร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

ร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในสถานการณ์ ราคายางตกต่ำ วิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งการประกันรายได้ จะให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีสวนยางอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ อีกทั้งกำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2565 และได้กำหนดเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน ดังนี้ เงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน เท่ากับ ราคายางที่ประกันรายได้ ราคากลางอ้างอิงการขาย X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว

ร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดลัมปี สกิน รอบใหม่ป่วยสะสม 1,597 ตัวตายสะสม รวม 360 ตัว

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดลัมปี สกิน (รอบใหม่) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดมีสัตว์ป่วยสะสม 1,597 ตัว เกษตรกร 1,051 ครอบครัว โค-กระบือตายสะสม รวม 360 ตัว เกษตรกร 351 ครอบครัว มูลค่าความเสียหายตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี พ.ศ.2564 จำนวน 5,251,000 บาท

ผลการช่วยเหลือมีความก้าวหน้าหน้า ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 71 ราย วงเงิน 1,163,000 บาท (มกราคม 2566)
2. อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ส่วนกลาง 106 ราย วงเงิน 1,411,000 บาท
3. มอบเงินช่วยเหลือในรอบนี้ 174 ราย วงเงิน 2,677,000 บาท

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มคลี่คลาย สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 28 ราย เงินช่วยเหลือ 443,000 บาท และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ 29 ราย เงินช่วยเหลือ 518,000 บาท เกษตรกรต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจและขอบคุณไปถึงรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดลัมปี สกิน ในครั้งนี้

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว