ร้อยเอ็ด ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร519 หน่วยเลือกอำเภอละ1คนรวม20คน

ร้อยเอ็ด ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร519 หน่วยเลือกอำเภอละ1คนรวม20คน

วันที่ 19 มี.ค. 66 เวลา 07.00 น นางสาวชมพูนุช ญาณะนันท์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะเลขานุการคณะ นำคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรต่างทยอยออกไปใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก

โดยคณะได้ลงพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ หีบบัตร และอุปกรณ์เลือกตั้ง ซึ่งภาพรวมถือว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็น สามารถเปิดหีบลงคะแนนเสียงได้ตามเวลาที่กำหนด คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็น ซึ่งอำเภอศรีสมเด็จ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 17 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงสมัค 4 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1 นายสัน หารสุโพธิ์ หมายเลข 2 นายพรชัย ธราวุธ หมายเลข 3 นายอุดม เอ็นคะวัน และหมายเลข 4 นางสาวณัฐกานต์ สาไชยยันต์

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 519 หน่วย เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 597,156 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ครบทั้ง 20 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 53 คน แยกเป็นชาย 43 คนหญิง 10 คน โดย 1 อำเภอจะมีผู้แทนเกษตรกรได้เพียง 1 คน และจะเปิดหีบเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน หรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว