google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เช้าวันศุกร์ที่ 29 ก.ย.2566 เวลา 07.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต อารี ปญฺฑิโต เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมถึงเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระ ขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้คงอยู่สืบไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542-ข่าว
ปชส.-ร้อยเอ็ด/ภาพ

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดอโสกวนาราม ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระปลัดณรงค์ เขมกาโม เจ้าอาวาสวัดอโศกวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธี โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ,นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนภาพร ชัยเวชพิสิฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมถึงเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระ ขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้คงอยู่สืบไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส.-ร้อยเอ็ด/ภาพ

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูมหาธรรมบาลมุนี เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระ ขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส/ร้อยเอ็ด/ภาพ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com