เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดประชุมสรุปการดำเนินงานในรอบปี พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อของบประมาณสนับสนุนในปีถัดไปพร้อมขยายสมาชิกให้กว้างขวางมากขึ้น

เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดประชุมสรุปการดำเนินงานในรอบปี พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อของบประมาณสนับสนุนในปีถัดไปพร้อมขยายสมาชิกให้กว้างขวางมากขึ้น

เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดประชุมสรุปการดำเนินงานในรอบปี พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อของบประมาณสนับสนุนในปีถัดไปพร้อมขยายสมาชิกให้กว้างขวางมากขึ้น

เมื่อวันนี้ 2 ก.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมรัตต์ โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานกรรมการเครือข่ายป.ป.ช. ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด ประชุมกรรมการโครงการพัฒนาผู้นำต้นแบบและแกนนำชุมชนต้นแบบ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างยั่งยืน เพื่อสรุปงานในรอบปี 2565 ตามหน้าที่เพื่อรายงานกองทุนป.ป.ช. และสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯในปีต่อไป

คณะกรรมการประกอบด้วย นายยงพันธ์ พันธ์ดงยาง(รองประธาน) ดร.โกวิท อ่อนประทุม

ดร.ธงชัย ธราวุธ นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ ดร.กัลญา อุปัชฌาย์  นายวิทวัส บุญทา นายอภิฉัตร ภูสนาม ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ นายสุดใจ สุดธิรันดร์ นายสมนึก บุญศรี

ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานกรรมการเครือข่ายป.ป.ช. ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ในรอบปี ที่มีสมาชิกเครือข่าย 450 คน เป็นผู้นำต้นแบบ 150 คน แกนนำชุมชนต้นแบบ 350 คนที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯและการออกติดตามภารกิจในพื้นที่ทุกอำเภอ จึงมาสรุปถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ พร้อมกรรมการได้แสดงความคิดเห็นใน 6 ประเด็น คือเรื่อง1.ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบในปัจจุบัน,2.แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในปัจจุบันพอเพียงหรือยัง,3.การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่เพียงใดเพราะอะไร,4.ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ,5.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ,6.แนวทางในการดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งทางคณะกรรมการฯจะได้สรุปเสนอต่อกองทุนฯ อนึ่งในโครงการฯหน้า ทางเครือข่ายฯมีความเห็นชอบที่จะเสนอให้เพิ่ม สมาชิกเครือข่ายฯที่เป็น นักเรียน นักศึกษา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างยั่งยืนต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว