google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

(มีคลิป) กองทัพภาคที่ 3 ฝึกทบทวนการปฏิบัติส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน โดยอากาศยานกองทัพบก

กองทัพภาคที่ 3 ฝึกทบทวนการปฏิบัติส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน โดยอากาศยานกองทัพบก

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก (ฮ.ท.145) และ (ฮ.ท.212) ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นย้ำในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยได้อนุมัติแนวทางการใช้อากาศยานของกองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ทั้งในยามปกติและในสนาม ด้วยการปรับปรุงและดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ขนาดเบา ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับ การปฏิบัติทางธุรการทั่วไป
มาพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล โดยกองทัพบกได้ดำเนินการแบ่งมอบเฮลิคอปเตอร์พยาบาลให้แต่ละกองทัพภาค เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ทั้งนี้ได้อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนอากาศยานกองทัพบก สำหรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน และในปัจจุบันทางกองทัพบกได้ใช้อากาศยานในการสนับสนุนภารกิจการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งในบางพื้นที่จะมีการใช้อากาศยานของกองทัพบก แบบ ฮ.ท.212 ร่วมปฏิบัติการด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บัญชาการทหารบกกำหนด และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ในการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินกับอากาศยานจริง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดการอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติ การส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โดยอากาศยานกองทัพบก ฮ.ท.145 และ ฮ.ท.121 ให้กับชุดส่งกลับทางอากาศโรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 10 โรงพยาบาล กองพันเสนารักษ์ที่ 4 และโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 70 นาย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกซ้อมและสร้างความชำนาญกับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์พยาบาล ฮ.ท.145 และ ฮ.ท.212 กับสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ประจำอากาศยาน การอบรมและฝึกทบทวนประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ ณ ห้องประชุมชินราชา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฝึกทบทวนการปฏิบัติกับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์พยาบาล ฮ.ท.145 และ ฮ.ท.212 แบบ Static ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อภาคบ่ายของวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวันนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก ฮ.ท.145 และ ฮ.ท.212 ตามสถานการณ์สมมุติ จำนวน 12 เที่ยวบิน
กองทัพภาคที่ 3 เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของประชาชน และมุ่งเน้นการฝึกบุคลากรให้มีความชำนาญในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก จึงได้อนุมัติให้แผนกแพทย์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายของกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้นำจัดการอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก ฮ.ท.145 และ ฮ.ท.212 ให้กับชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้การฝึกทบทวนการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ในสถานการณ์จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้มาถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต อบอุ่นใจในคำมั่น กองทัพบกเพื่อประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com