google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลคลองใหญ่ เพื่อป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจําปี 2566 จํานวน 30 ราย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2566 ณ.ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลคลองใหญ่ เพื่อป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในประจําปี 2566 โดยมี นางสาวศรินทรา นาวาสวัสดิ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองใหญ่ เพื่อป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นางสาวบัวภา จางวางแก้ว ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยทีมวิทยากร นางสาวจุฑามาศ ยอดพรหม กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิแลัองค์รวมโรงพยาบาลคลองใหญ่ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการแกนนําเด็กและเยาวชนนักเรียนม.2 และ ม.6 ตําบลคลองใหญ่ จํานวน 30 ราย

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 9 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและตําบลอําเภอ สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแก่นนําป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองใหญ่ จึงได้เล็งเห็นความสําคัญและได้นําหลักสูตร การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น (I D-Sign)ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันประชากร มูลนิธิรักษ์ไทยและสํานักงานกองทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นํามาปรับใช้ในการสร้างแกนนําเครือข่ายเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เข้ากับบริบท ของการทํางานสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ สร้างแก่นนําเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริมให้แกนนําเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเท่าเทียม ความยุติธรรม ตามหลักการของสิทธิมนุษยชนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: