google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

สภาองค์กรของผู้บริโภคร้อยเอ็ดลงนามความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมประเด็นปัญหายาปฏิชีวนะในชุมชนและสถานะทางทะเบียนของคนไทย

เมื่อวันนี้ 19 ก.ย. 2566 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นางพัชรา ชมพูวิเศษ รองนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด นายประยูร บุญพิมล ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิรภา ธีระกนก ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมประเด็นปัญหายาปฏิชีวนะในชุมชนและสถานะทางทะเบียนของคนไทย โดยการดำเนินงานของ นางอาภรณ์ อะทาโส หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค นายไพบูลย์ ผิวไธสง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิฯ อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

กิจกรรมประกอบด้วยแถลงนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 2 นโยบายให้กับหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคม โดย คุณอาภรณ์ อะทาโส หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค,พิธีลงนามความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคม ในจังหวัดร้อยเอ็ด- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด- สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด-หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด,สรุปแผนและแนวปฏิบัติในการทำงานต่อยอดจากงานเดิมปี 2566 ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายรัฐ เอกชน โดย อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,สรุปกิจกรรม โดย : คุณไพบูลย์ ผิวไธสง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิฯ
นางอาภรณ์ อะทาโส หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่านับตั้งแต่จัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 256 เพื่อเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมติที่ประชุมสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่2 /2566 เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นเกี่ยวกับ การจำหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชำในชุมชน (ร้านชำสีขาว) และมติที่ประชุมสกาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27506 เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการของรัฐ ของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงมีความเห็นตรงกันที่จะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.สาระสำคัญเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชำในชุมชน (ร้านชำสีขาว)
2สาระสำคัญเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับกรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประเด็นการดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการของรัฐ ของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

นางอาภรณ์ อะทาโส หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)แล้ว จะมีกิจกรรมระดมความคิดเห็น และระดมแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย และจะได้กำหนดแนวทางการประเมินผล ติดตาม และปรับปรุง พัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นปฐมบทใหม่ของการขับเคลื่อนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม และเป็นส่วนสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดผลการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และยั่งยืน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: