google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

39 ปี แห่งการสถาปนา วิทยาเขตเชียงใหม่

39 ปี แห่งการสถาปนา วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และงานวันรัตตัญญูมหาจุฬาฯ ประจำปี 2566 มีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเครื่องสักการะแด่ประธาน /กล่าวถวายรายงานต่อประธาน รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายเครื่องสักการะแด่ประธาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพิธีกร ขานรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2563 ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวแสดงความยินดี ชมมวีดีทัศน์ความประทับใจแห่งเกียรติประวัติของบุคลากรผู้เกษียณอายุ การทำงาน 2 รูป/คน ได้แก่ 1. พระครูโชติธรรมบัณฑิต, ดร. 2. รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง ศาสนพิธีกร สมาทานเบญจศีล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระเทพมังคลาจารย์ ประธานในพิธี มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน และมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้เข้ารับใบเกียรติบัตร และนิสิต บันทึกภาพร่วมกัน ผู้เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน เสร็จพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com