พังงา-เปิดตัวโครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองและสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

พังงา-เปิดตัวโครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองและสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ECPAT International และมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โดยความร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา และศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยการสนับสนุนจาก TUI Care Foundation, Defence for Children จัดงานเปิดตัว “โครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองและสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน” ที่จังหวัดพังงา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดตัวโครงการและการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็ก “โครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองและสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน” เพื่อป้องกันปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา โดยมี นางเยาวภา พรรณโนภาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯในพื้นที่จังหวัดพังงา-ภูเก็ต และผู้เข้าอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นางสาวเกษณี จันทร์ตระกูล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวและแนะนำโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองและสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน” พัฒนาความรู้และความตระหนักของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นและเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัด เกี่ยวกับแนวโน้มของสถานการณ์ การค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวและในบริบทออนไลน์ และความก้าวหน้าด้านกฎหมาย และนโยบายของประเทศ สร้างเสริมศักยภาพของทีมสหวิชาชีพในการรับมือกับการจัดการรายกรณี โดยใช้หลักการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และหนุนเสริมความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างเครือข่ายองค์กรคุ้มครองเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โรงพยาบาล โรงเรียน ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และภาคประชาสังคม จำนวน 48 คน ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

สำหรับจังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีหมู่เกาะสวยงาม หาดทรายขาวสะอาด ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่หากสังคมไม่ตระหนักอาจก่อให้เกิดปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เนื่องจากผู้กระทำผิดหรือนักท่องเที่ยวอาจอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จัดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในการล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์จากเด็ก
โครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองและสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน” Together for the Protection and Wmpowerment of Youth” ได้เล็งเห็นความสำคัญ และมุ่งพัฒนาระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ปราศจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

%d bloggers like this: