เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสมาชิกในการตรวจสอบเฝ้าระวังสาธารณะประโยชน์สองอำเภอ

เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสมาชิกในการตรวจสอบเฝ้าระวังสาธารณะประโยชน์สองอำเภอ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เมื่อเช้าวันนี้25พค2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอบต.น้ำใส ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด กรรมการเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ระยะ ที่ 2 โดย ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานฯ ดร.ธงชัย ธราวุธ ด.โกวิท อ่อนประทุม ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อ.สมนึก บุญศรี กรรมการ ได้รับความร่วมมือจาก นายวิเศษ กรมขันธ์ นายกอบต.น้ำใส นายเสนอ สุโนภักดิ์ นายก อบต.ดงกลาง และคณะ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมติดตามโครกงารฯจำนวน 40 คน

กิจกรรมประกอบด้วย ตอบแบบสอบถามสาเหตุการทุจริต แบ่งกลุ่มการตรวจสอบโครงการ นำเสนอโครงการที่ตรวจสอบ 6 โครงการฯ อาทิ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของอบต.น้ำใส ผู้รับจ้างนายเดชชาติ วงศ์อามาตย์ ยาวประมาณ 53 เมตร กว้าง 4 เมตร ข้อเสนอแนะ ควรมีไหล่ทางโดยเฉลี่ยเพื่อให้มีร่องระบายน้ำได้ดี และควรมีป้ายบอกโครงการ ผู้ตรวจสอบ อาทิ นายสุนทร ศรีโคตรเพชรนายสมัย กันหาจันทร์ นายเสนอ สุโนภักดิ์ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสมาชิกเครือข่ายฯที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสองรุ่น วันที่ 15-16 มีค 66 และ 19 เมย 66

พร้อมนี้นายวิเศษ กรมขันธ์ นายก อบต.น้ำใส นายเสนอ สุโนภักดิ์ นายก อบต.ดงกลาง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ความรู้ในการตรวจสอบโครงการต่างๆแก่สมาชิกเครือข่ายฯที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

ส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมทต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยความอนุเคราะห์ของ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกทต.ศรีสมเด็จ และคณะ คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตาม สมาชิกเครือข่ายฯ อ.ศรีสมเด็จ 6 ตำบล จำนวน 13 คนโดยมีกิจกรรมเหมือนกันกับตอนเช้า พร้อมนี้ทางสมาชิกเครือข่ายฯ ได้แบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรมเพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆ อาทิโครงการตรวจสอบการทำร่องระบายน้ำของทต.ศรีสมเด็จควรปรับปรุงแก้ไขให้น้ำไหลสะดวกกว่านี้

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

%d bloggers like this: