ศรีสะเกษ !! สสส.หนุน อบต.ดวนใหญ่ MOUกับอปท.สร้างเครือข่ายสุขภาวะเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพยั่งยืน

ศรีสะเกษ !! สสส.หนุน อบต.ดวนใหญ่ MOUกับอปท.สร้างเครือข่ายสุขภาวะเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน และนางจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงาน ภายใต้โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายกสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ นำนายก อปท.8 แห่ง ได้แก่ อบต.ศรีสำราญ เทศบาลบุสูง อ.วังหิน เทศบาลตำบลสิ อบต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ อบต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ อบต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ อบต.อีเซ อบต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ และผู้นำชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงาน ภายใต้โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย
นายกสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ ได้จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนร่วมกับ สสส. ตั้งแต่ปี 2558 ขับเคลื่อนการทำงานในประเด็นการดูแลสุขภาพมาตลอด โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอาหารปลอดภัย และประเด็นผู้สูงอายุ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายขึ้นในชุมชน จนถึงขณะนี้ได้มีความพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 8 เป็นเครือข่ายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะทำงานร่วมกัน จึงเป็นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในมิติสุขภาพ 5 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบมีส่วนร่วม การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การสร้างโอกาสด้านอาชีพเพื่อลดจำนวนผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส การสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัย และหมู่บ้านจัดการตนเองด้วย

นายสิทธิชัย กล่าวว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา ชาวศรีษะเกษเสียชีวิตเพราะมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 300 คน คิดเฉลี่ยเท่ากับเสียชีวิต 1 คน/วัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากโรคพยาธิใบไม่ในตับ เป็นประเด็นที่ต้องเร่งรีบแก้ไขร่วมกัน และการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ก็แป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง จะต้องทำงานกับประเด็นท้าทายในชุมชนของตนเอง
นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า สสส.ได้ทำหน้าที่เข้ามาหนุนเสริม สนับสนุนองค์กรหลักๆในพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยการนำชุดความรู้ต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน การใช้ข้อมูลเพื่อสำรวจดูทุนเดิมในชุมชนของตนเองว่า มีอะไรอยู่บ้าง มีปัญหาอะไร เพื่อจะได้ช่วยกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง อบต.ดวนใหญ่ ได้ทำงานร่วมกับ สสส ตั้งแต่ปี 2558 และสามารถจัดการชุมชนของตัวเองได้อย่างดีมีความเข้มแข็ง จนขยายผลชักชวนอีก 8 อปท. มาร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการสานพลังที่ส่งต่อพลังของชุมชนท้องถิ่นอื่นๆขยายวงกว้างออกไปเป็นเครือข่ายที่สามารถโยงใยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ สสส.ก็พร้อมหนุนเสริมการขับเคลื่อนสู่สุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: