จันทบุรี ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อย่างไม่เป็นทางการ พรรคก้าวไกลได้ทั้ง 3 เขต ประชาชนออกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 76.75

ข้อมูลจาก ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดจันทบุรี โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ) เบื้องต้น ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 อันดับที่ 1 ได้แก่ นายวราวุธ ทองสุข ผู้สมัครพรรคก้าวไกล คะแนนรวม 34,833 คะแนน / อันดับที่ 2 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ คะแนนรวม 25,935 คะแนน อันดับที่ 3 พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 15,535 คะแนน อันดับที่ 4 นายมงคล ศรีคำแหง ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย คะแนนรวม 14,023 คะแนน อันดับที่ 5 นายอิทธิพล จังสิริมงคล ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 5,529 คะแนน อันดับที่ 6 นายธวัชชัย อานามพงษ์ ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย คะแนนรวม 4,266 คะแนน อันดับที่ 7 นายจักรพรรณ พลอยพาณิชย์ ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย คะแนนรวม 2,396 คะแนน อันดับที่ 8 นายจักราวุธ สีหานงษ์ ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย คะแนนรวม 942 คะแนน อันดับที่ 9 นางนารา ศรีภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัครพรรคไทยภักดี คะแนนรวม 213 คะแนน อันดับที่ 10 นางสาวปวันรัตน์ ธนะสันติวัฒน์ พรรคพลังปวงชนไทย คะแนนรวม 117 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสับ ผู้สมัครพรรคก้าวไกล คะแนนรวม 34,732 คะแนน / อันดับที่ 2 นายวันทิต ตั้งรักษาสัตย์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย คะแนนรวม 30,788 คะแนน อันดับที่ 3 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 17,755 คะแนน อันดับที่ 4 นายจารึก ศรีอ่อน ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 10,728 คะแนน อันดับที่ 5 นายบุญภูวนาท เจ๊ะหมวก ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย คะแนนรวม 1,856 คะแนน อันดับที่ 6 นายธนกร โฉมเฉลา ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ คะแนนรวม 1,215 คะแนน อันดับที่ 7 พ.ต.ท.ศาตราวัต สกุลนาธรรม ผู้สมัครพรรคไทยภักดี คะแนนรวม 458 คะแนน อันดับที่ 8 นางสาววิภาดา บัวเผื่อน ผู้สมัครพรรครวมพลังปวงชนไทย คะแนนรวม 143 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ผู้สมัครพรรคก้าวไกล คะแนนรวม 33,220 คะแนน / อันดับที่ 2 นายชรัตน์ เนรัญชร ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ คะแนนรวม 20,641 คะแนน อันดับที่ 3 นางวิสสุดา เวชชาชีวะ ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย คะแนนรวม 17,774 คะแนน อันดับที่ 4 นายแสนคม อนามพงษ์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย คะแนนรวม 14,996 คะแนน อันดับที่ 5 นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 5,758 คะแนน อันดับที่ 6 นายเชิดกุล พลารักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 1,441 คะแนน อันดับที่ 7 นางสาวศุภนาถลดา รัตนาธนัช ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย คะแนนรวม 678 คะแนน อันดับที่ 8 เรือตรี เสกสรรค์ ทองศรี ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย คะแนนรวม 562 คะแนน อันดับที่ 9 นางสาวเสาวลักษณ์ ตันฉาย ผู้สมัครพรรคไทยภักดี คะแนนรวม 413 คะแนน อันดับที่ 10 นายอัศวิน บูรณกิจ ผู้สมัครพรรคพลังปวงชนไทย คะแนนรวม 150 คะแนน

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีมีผู้มีสิทธิ์ 427,917 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 328,443 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 ซึ่ง กกต.จังหวัดจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปตามระยะเวลาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: