ศรีสะเกษ สรุปผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 จังหวัดศรีสะเกษ (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.40 น. มีผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 จังหวัดศรีสะเกษ (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย ได้จำนวน 27,111 คะแนน นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย ได้ จำนวน 20,975 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย ได้จำนวน 17,950 คะแนน นายสุทธิรกษ์ บุญศักดิ์ พรรคก้าวไกล ได้จำนวน10,269 12561 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทยได้จำนวน 33,210 คะแนน นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทยได้ จำนวน 26,981 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทยได้จำนวน 36,052 คะแนน นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทยได้จำนวน 26,554 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายอมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทยจำนวน ได้จำนวน 31,367 คะแน นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย ได้ จำนวน 25,257 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายพีรพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทยได้จำนวน 26,827 คะแนน นายอภิชาติ เกียรติสาร พลังประชารัฐ ได้จำนวน 17,260 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 7 นางวิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย ได้จำนวน 18,601 คะแนน นายสราวุธ ศรีวัง พรรคก้าวไกล ได้จำนวน 4,417 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย ได้จำนวน32,776 คะแนน นายประวิทย์ จารุรัชกุล พรรคเพื่อไทย ได้จำนวน 27,618 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่9 นางนชนาถ จารุวงศ์เสถียร พรรคเพื่อไทย ได้จำนวน 38,029 คะแนน นางปวีณ แซ่จึง พรรคภูมิใจไทยได้จำนวน 30,637 คะแนน

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)
เพื่อไทยได้เก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ มากที่สุด 7 คน คือเขต 1,2,4,5,6,7,9 และภูมิใจไทยได้ 2 คน คือเขต 3,7

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: