อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของอัคคีภัย การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง มีการฝึกซ้อมแผนอพยพและวิธีการหนีไฟ การใช้ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดต่างๆ การดับเพลิงจากน้ำมัน,ก๊าซ ฝึกการใช้สายดับเพลิง โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ดังนี้
1.นายยรรยง พินิจวงษ์ ตำแหน่ง ผช.หน.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
2.นายธันวา บุญตัน หน.ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่ งานป้องกัน
3.นายฤทธิชัย พัฒโนดม ตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์วิทยุ เจดีย์งาม
4.นายเสถียร ทาธง พนักงานดับเพลิง.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: