เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์ เยาวชนผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๖ เข้าร่วมถือป้ายขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในครั้งนี้ด้วย

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” (ระหว่างเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของภาคกลาง) หรือ “วันวิสาขบูชา” เป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566

%d bloggers like this: