ผอ.ศบภ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566

ผอ.ศบภ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37
จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 เพื่อปรับปรุงฝายชะลอน้ำบริเวณตลาดประชารัฐ ณ บ้านหินแตก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศบภ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จาก ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง – แม่จัน ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 เพื่อปรับปรุงฝายชะลอน้ำบริเวณตลาดประชารัฐ ณ บ้านหินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.

ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ ประชาชนในพื้นที่บ้านหินแตก มีน้ำใช้เพียงพอในห้วงหน้าแล้งที่จะมาถึงและเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภคในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: