กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงราย (GMS) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สมเดช ช่างนาค หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นวิทยากรบรรยาย “ความสามัคคีปรองดอง และปลูกจิตสำนึกปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566

โดยมีนาย วันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงราย (GMS) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: