(มีคลิป) เกษตรกรเมืองแพร่ รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน

บรรยากาศคึกคัก!!! เกษตรกรเมืองแพร่ รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปวางแผนกำหนดนโยบาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้ง ในรอบ 10 ปี ที่มีวิธีการเลือกตั้งเปลี่ยนไปจากเดิม ให้เกษตรกรออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนของตัวเองได้โดยตรงในระดับเขตอำเภอ ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีการลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดยที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสูงเม่น หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง พบว่า มีเกษตรกรนับ 100 คน มาเข้าแถวรอคิวลงคะแนน หย่อนบัตรเลือกตั้ง กันอย่างคึกคัก จนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต้องแบ่งเป็น 3 แถว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ให้การตรวจสอบหลักฐานรับบัตรเลือกตั้งให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามให้กำลังใจอีกหลายหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น อำเภอหนองม่วงไข่ และ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งแต่ละหน่วยมีเกษตรกรทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง เลือกผู้แทนเกษตรกร เข้าไปทำหน้าที่ต่อสู้ เรียกร้องสิทธิ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับชาติตามลำดับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กระแสการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเกษตรกรของจังหวัดแพร่ในครั้ง เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี้ในหลายหน่วยเลือกตั้ง แต่บางหน่วยเลือกตั้งยังมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อย คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการรณรงค์สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของแต่ละพื้นที่เพื่อให้พี่น้องสมาชิกเกษตรกรเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้

จังหวัดแพร่ใน 8 อำเภอ มีทั้งหมด 16 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครครบทุกเขต แต่มีอำเภอที่จัดการเลือกตั้งเพียง 6 เขต ได้แก่ อำเภอเด่นชัย เขต 1, อำเภอเมือแพร่ เขต 1, อำเภอลอง เขต 1, อำเภอวังชิ้น เขต 2, อำเภอสูงเม่น เขต 2 และอำเภอหนองม่วงไข่ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนอีก 10 เขต ที่ไม่มีการเลือกตั้ง เนื่องจากมีผู้สมัครคนเดียว จึงให้ถือว่าได้รับเลือกเป็นสมาชิกเกษตรกรจังหวัดไป

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ ได้ตั้งโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณมอบให้เขตเลือกตั้งอำเภอที่มีจำนวนร้อยละของเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง ในการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ต่อสู้ในสภาเกษตรกรระดับชาติ เนื่องจากจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก.

%d bloggers like this: