(มีคลิป) ผบ.กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 “มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล เสริมสร้างขวัญกำลังใจ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ”

ผบ.กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 “มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล เสริมสร้างขวัญกำลังใจ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พันโท ศราวุฒิ อุนจะนำ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลภายในหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ครบรอบปีที่ 43 โดยมี คณะนายทหารสัญญาบัตร กำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมพิธี ณ กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษานั้น ได้กระทำขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลของหน่วย เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพล ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับครอบครัวของกำลังพล ซึ่งมีจำนวนบุตรที่ได้รับทุนจำนวน 204 ทุน แบ่งเป็นระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษา จำนวน 138 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 50 ทุน และระดับ ปวส. – ปริญญาตรี จำนวน 16 ทุน โดยผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนแก่บุตรผู้รับทุนการศึกษา เพื่อให้บุตรกำลังพลนั้นมีกำลังใจ มีความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญ และเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: