google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะของจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูล
ประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย การส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) / การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายหลังจากร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

และ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ Soft Power ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอบสมุนไพร และ การท่องเที่ยวแบบ Low Cabon ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง
โดยที่วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร มีนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง พร้อมสมาชิกสภาและกลุ่มชุมชนร่วมให้การต้อนรับ โดยนายก อบต บางน้ำผึ้ง ได้พูดถึงความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพระประแดงที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต่างเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์ จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมการทำธูปหอมสมุนไพรและเยี่ยมชมการท่องเที่ยวแบบ Low Cabon ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ ***

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com