google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ร้อยเอ็ด…นักรบชุดเทา!หมออนามัยเร่ง! ลงพื้นที่ตรวจวัดความดันตรวจเลือดค้นหาเบาหวาน

ร้อยเอ็ด…นักรบชุดเทา!หมออนามัยเร่ง! ลงพื้นที่ตรวจวัดความดันตรวจเลือดค้นหาเบาหวาน

ในวันที่ 2มีนาคม2566 เวลา 08.30 น. ที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการงานด้วยทีมหมออนามัย นักรบชุดเทา(อสม.)รพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง ในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนประชาชนมีการแข่งขันสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว นิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น จึงทำให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการเร่งรีบกับการทำงาน บริโภคอาหารโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย เครียด เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเลือดเพื่อค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงและผู้ป่วยรายใหม่ และมีการส่งต่อในรายที่พบความเสี่ยงสูง หรือรายที่สงสัยเป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เพื่อการยืนยันการวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงและผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการส่งต่อเพื่อการยืนยันการวินิจฉัยและดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกัน

และดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวที่เหมาะสม และประเมินสภาวะสุขภาพกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนตระหนัก และใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน สามารถจัดการสุขภาพตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดีไม่ป่วยและตายด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ในพื้นที่ตำบลโนนรัง.

____
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน,
“อสม.ลดรายจ่าย อสม.เพิ่มรายได้”สู้”ร่างกายแข็งแรง เข้าใจเข้าถึงพึ่งได้”๙๑๐๑Smart City News Normal

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com