google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

นครนายก – ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

นครนายก – ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจังหวัดนครนายกในปัจจุบันมีประชากรแพะเนื้อประมาณ ๓,๐๐๐ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีประมาณ ๙๔ ราย พัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน ๑ เครือข่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพทางเลือก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครนายก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครนายกให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกระบวนการผลิตแพะเนื้อตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างทางเลือกอาชีพให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนความคิดในการหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงสัตว์ วันนี้จึงได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ ฟาร์มอัศวสุวรรณ-แพะเลือดร้อยนำเข้าจากอเมริกา เลขที่ ๘๐ หมู่ ๑๒ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พร้อมรับฟังการบรรยายกระบวนการจัดการเลี้ยงแพะแบบมืออาชีพ การบันทึกข้อมูลพันธุ์ประวัติแพะภายในฟาร์มพร้อมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นผู้นำอยู่ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์โดยมีชื่อว่า “แปลงใหญ่เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดนครนายก” จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถและทักษะให้กับเกษตรกรภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมปศุสัตว์แปลงใหญ่ซึ่งการอบรมในวันนี้จึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com