google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

พช.ราชบุรี : เตรียมความพร้อมช่างทอผ้า สนองพระดำริ

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี : เตรียมความพร้อมช่างทอผ้า สนองพระดำริ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ติวเข้ม ผปก.ประเภทผ้าเร่งพัฒนาผ้าเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ช่างทอผ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบงาน OTOP และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ช่างทอผ้า จำนวนรวม 12 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวนโยบายเน้นหนักในการพัฒนา ผปก.ประเภทผ้าประจำปี 2566 รวมถึงซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผ้าเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดประกวดผ้าลายพระราขทาน ประจำปี 2566 เช่น การจัดเตรียมวัตถุดิบด้ายต่างๆ การย้อมสีธรรมชาติจากต้นโมกมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ต้นครั่ง ฝักต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประตำชาติ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบ การประยุกต์ลายพระราชทานฯ การบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การเย็บด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักร พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ประจำปี 2566 ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนแจ้ง และรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวดปีที่ผ่านมา มีสาระสำคัญดังนี้
1. พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 9 มีนาคม 2566
2. การ Coaching ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ประจำปี 2566 ภาคกลาง ดำเนินการ ณ จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดในวันที่ 29 เมษายน 2566
3. กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานผ้าและงานหัตถกรรม พร้อมแนวคิดบรรจุภัณฑ์และเรื่องเล่า ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -4 สิงหาคม 2566
4. การประกวดระดับภาค จังหวัดราชบุรีอยู่ในโซนภาคกลาง ซึ่งจะทำการประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566
5. การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค (ก่อนรอบรองชนะเลิศ) ประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566
6. การประกวดรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) ประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 กันยายน 2566
7. การประกวดรอบตัดสินระดับประเทศ (Final) ประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และรับพระราชทานรางวัลการประกวด “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ในเดือนธันวาคม 2566 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

8. การประกวดผ้าลายพระราชทาน มี 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก
ประเภทที่ 2 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่
ประเภทที่ 3 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก
ประเภทที่ 4 ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์
เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง ได้พระราชทานผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยทุกคน ผู้มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาคันคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการส่งมอบแบบผ้าลายพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้าใน 76 จังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่งตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน และส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ตลอดทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย นับเป็นพระอัจฉริยภาพอันหาที่สุดมิได้
ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com