ก.แรงงาน มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2022

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2022 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 2 แห่ง ที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง เป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปใช้พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565 (Thailand Labour Management Excellence Award 2022) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายสุรชัย กล่าวว่า การจัดพิธีมอบรางวัลในวันนี้เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานจนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยในปีนี้กระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันจะเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบกิจการนั้นได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างความตระหนักรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในทุกมิติ จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่าในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล คือ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการของทั้ง 2 แห่ง ส่งผลให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความสัมพันธ์อันดี ลูกจ้างมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ป้องกัน และลดช่องว่างการขัดแย้งด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

“นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการในกิจกรรมแต่ละด้านมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 18 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง ปีที่ 15 จำนวน 2 รางวัล รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ปีที่ 20 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ปีที่ 20 จำนวน 11 รางวัล เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูสถานประกอบกิจการที่สามารดำเนินการในแต่ละด้านได้อย่างดียิ่ง อันจะเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินสถานประกอบกิจการ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานให้อยู่ระดับยอดเยี่ยมต่อไป” นายนิยม กล่าวตอนท้าย

%d bloggers like this: