นครนายก พิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

นครนายก พิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายก

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายก โดยมีท่านคำหล้า ไชยสมบัติ เลขานุการ สถานทูต สปป.ลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมบายศรีสู่ขัวญนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และท่านคำหล้า ไชยสมบัติ เลขานุการ สถานทูตสปป.ลาว พร้อมคณะ และชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายก พร้อมชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ได้จัดกิจการกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2566 ขึ้นเพื่อป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหน ตลอดจนเห็นคุณค่า ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นตน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่น และการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน จากอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี กิจกรรมการแสดงท้องถิ่น เป็นนิทรรศการพิเศษเรื่อง ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายกเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษปี 2565 ตำบลน้ำคำจำนวน 4,615.393 บาท

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 โดยมีนายวัจนปกรณ์ พงษ์พนิช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และนายสมบัติ ศรีอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ นำผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นตำบลน้ำคำเข้ารับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษปี 2565 ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9,10,11,12และหมู่ที่13 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ รวมจำนวน 321 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,615.393 บาท ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

นายวัจนปกรณ์ พงษ์พนิช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว่า สถานการณ์การเกิดอุทกภัย ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ เกิดภัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 22 อำเภอ 195 ตำบล 1,826 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมชน และสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หลังภัยสิ้นสุด ดังนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติ คณะรัฐณตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวน 11,225 ครัวเรือนเป็นเงิน 68,661,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2565 จากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2562 และอื่นๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 468,427,717.54บาท และให้การช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพ ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านบรรเทาสาธารณภัยรวม ด้วย

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ปทุมธานี หนุ่มคลั่งบ้านโดนยึดไล่ยิงเจ้าของบ้านคนใหม่เสียชีวิต

วันที่ 30 พ.ค.2566 เหตุเกิดการณ์ยิงกันที่ หมู่บ้านกรีน ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เสียชีวิตคือ นางสาวกมลพร ดอนทอง อายุ 52 ปี โดยผู้ตายมากับหลานสาว ชื่อ นางสาวศรสวรรค์ ปักกาโล อายุ 26 ปี มาดูบ้านที่เกิดเหตุโดยได้ซื้อมาจากกรมบังคับคดีเมื่อต้นปี 65 และได้มาดูบ้านที่เกิดเหตุ โดยแจ้งเจ้าของบ้านเดิมให้ย้ายออกไปและมีการผัดผ่อนมาหลายครั้งจนเลยเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ตายจึงมาทวงถามกับเจ้าของบ้านเดิมให้ออกไปและได้เข้ามาตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกเต็มบ้านออกทำให้เจ้าของบ้านเดิมคือ นายเดชา พยัคฆะ เกิดความเครียดจึงได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดกระหน่ำยิงเจ้าของบ้านคนใหม่วิ่งหนีและเสียชีวิตกลางถนนในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมบ้านไว้และให้มือปืนออกมามอบตัวแต่มือปืนไม่ยอมออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมอยู่ในขณะนี้

ด้านนางสาวศรสวรรค์ ปักกาโล อายุ 26 ปี กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตคือป้าของตน ป้าได้ซื้อบ้านมาปีนึงแล้วโดยได้ซื้อมาจากกรมบังคับคดี ตนกับป้าก็มาคุยกับนายเดชา พยัคฆะ ตั้งแต่ซื้อบ้านตอนแรก และได้ถามว่าคุณจะออกเมื่อไหร่ เราได้ซื้อบ้านคุณไว้แล้วนะ คุณลุงพร้อมวันไหน มีรถไหม ถ้าไม่มีเราจะช่วยขนของออกให้ ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าบ้านหลังนี้ตนได้ซื้อมาจากธนาคารออมสิน แต่ธนาคารออมสินโกงตน ถ้าอยากได้ไปฟ้องเอา ตนก็หยุดไปและเว้นช่วง พอรอบต่อมาเข้าไปใหม่ให้ทนายทำเรื่องฟ้องและต้องมีหมายจับจากตำรวจ แต่ก็เข้าไปเจรจากับคุณลุงก่อนไปกับลูกสาวคุณป้า คุณลุงก็ยังไม่ออกมาและปิดประตูเงียบ เลยไม่สนใจละ คุณลุงจะอยู่ก็อยู่แต่ทางตนและคุณป้าก็พาคนมาตัดต้นไม้รอบบ้าน พอตัดต้นไม้เสร็จปุ้ป รอบที่ 3 ก็มาใหม่ โดยได้หมายศาลมาแล้วคุณป้าก็มากับลูกสาวอีกครั้งโดยที่จะมาคุยกับคุณลุงแบบชิลๆ ส่วนพวกตนก็ไม่รู้เลยว่าคุณป้ามาเพราะทุกคนทำงานกันหมด จนเกิดเหตุการณ์ขึ้นน้องที่เป็นลูกสาวของคุณป้าก็วิ่งไปแอบและโทรมาบอกตน ตนกับญาติๆก็รีบขับรถมาหาที่เกิดเหตุเลย ตนก็ตกใจว่าทำไมลุงถึงมายิงป้าแบบนี้ มีคนแถวนี้บอกว่าได้ยินเสียงปืน 1 นัดแล้วป้าก็วิ่งออกมาพอมาล้มข้างหน้า ก็เดินออกมายิงซ้ำอีก มีคุณลุงที่ปั่นจักรยานมาบอกว่า เขายิงทั้งหมด 5 นัดและมาจ่อยิงที่หัว ตอนนี้ตนก็อยากจะรีบเข้าไปเอาตัวคุณป้าออกมาให้เร็วที่สุด

สญชัย คล้ายแก้ว/รายงาน

สงขลา/สะเดา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบหมายให้ พลโท สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร /กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ก่อนจะการมอบทุนการศึกษา กองกำลังป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ายังได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ มีความสำนึกในความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตอบสนองต่อภารกิจการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของกองทัพไทยในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดี

มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน รวม 33 ปี และในปีการศึกษา 2566 ได้จัดสรรทุนจำนวน 610 ทุน มอบให้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดน รวมถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและมูลนิธิจะยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดสรรทุนให้กับนักเรียนตามแนวชายแดน และ พร้อมเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ทั้งนี้ในส่วนของกองกำลังเทพสตรี /หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้มอบหมายให้ พันโท คเนศ แตงฤทธิ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5
เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรีจำนวน 18 ทุน ประกอบด้วย นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ทุน และนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 7 ทุน ตามที่ มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตามแนวชายแดน โดยมอบผ่านกองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการให้ทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนตามแนวชายแดนเพื่อให้มีโอกาสศึกษาสูงขึ้น มีงานทำ และสามารถพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

กองกำลังเทพสตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ประสานโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีฐานะยากจน จากในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ตำบลชายแดนฝั่งชายแดนไทย – มาเลเซีย ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อให้ได้ รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และมอบให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 บ้านด่านนอก ตำบล สำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว @มณีรัตน์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา

สรงน้ำพระธาตุ – สืบชะตาหลวง ประจำปี 2566

สรงน้ำพระธาตุ – สืบชะตาหลวง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ วัดหนองมะจับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระครูสุจิตเมธาวัจน์ เจ้าคณะตำบลแม่แฝก/เจ้าอาวาสวัดหนองมะจับ/รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปี พร้อมสืบชะตาหลวงให้กับพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งเจ้าคณะภาค 7 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะศรัทธา สาธุชน ร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง – ครอบครัว ณ วัดหนองมะจับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

สรงน้ำพระธาตุ – สืบชะตาหลวง ประจำปี 2566

สรงน้ำพระธาตุ – สืบชะตาหลวง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ วัดหนองมะจับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระครูสุจิตเมธาวัจน์ เจ้าคณะตำบลแม่แฝก/เจ้าอาวาสวัดหนองมะจับ/รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปี พร้อมสืบชะตาหลวงให้กับพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งเจ้าคณะภาค 7 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะศรัทธา สาธุชน ร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง – ครอบครัว ณ วัดหนองมะจับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

ศาลปกครองสูงสุดออกคำสั่งรื้อ “บ้านสุขาวดี” ยกเลิกการคุ้มครองอาคารบนพื้นที่พิพาท 11 ไร่ริมทะเล

จากกรณีที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ปิดหมายประกาศตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ค.3, ค.4, ค.7 และ ค.10 ในอาคาร 3 หลังภายในบ้าน “บ้านสุขาวดี” ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังพบว่าอาคารเหล่านี้บุกรุกที่สาธารณะและมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งอาคารที่มีการก่อสร้างยังไม่ได้เว้นระยะตามแนวร่นจากระดับน้ำทะเลในระยะ 20 เมตร ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินงานใหม่ในรอบที่ 2 หลังออกประกาศคำสั่งในครั้งแรกไปแล้ว แต่ทางบ้านสุขาวดี ในนามของบริษัท เฮลท์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี กระทั่งมีการพิจารณาว่าประกาศคำสั่งเมืองพัทยายังไม่ครบองค์ประกอบ และเหตุผลในการรื้อถอนไม่ครบถ้วนจึงให้มีการดำเนินการออกคำสั่งใหม่นั้น

สำหรับอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ดินสาธารณะขนาด 11 ไร่ 1 งาน โดยสร้างอาคารเป็นโครงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และป้ายโฆษณาจำนวน 2 ป้าย แต่ผู้ถูกฟ้องให้เหตุผลว่าอา คารดังกล่าวตั้งอยู่พื้นที่งอกตามธรรมชาติ แต่เมืองพัทยามั่นใจว่าจากแนวเขตการรังวัดและภาพถ่ายทางอา กาศเป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอย่างแน่นอน จึงเป็นข้อพิพาทเพื่อรอผลการตรวจสอบ ซึ่งต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองเป็นการชั่วคราว กระทั่งที่สุดศาลก็มีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองแล้ว เมืองพัทยาจึงเร่งเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

​ขณะที่อาคาร B และ C ซึ่งบ้านสุขาวดีแจ้งว่าเป็นอาคารที่น้ำท่วมไม่ถึงนั้น เมืองพัทยาได้ทำการรังวัดแนวเขตจากระดับน้ำทะเลสูงสุด แล้วพบว่าอาคารอยู่ในแนวที่มีการล่วงล้ำลำน้ำ โดยปัจจุบันได้มีการตัดและพื้นที่ของอาคาร C ไปแล้วเพื่อลดพื้นที่ของอาคารไปแล้วพื่อให้อยู่ในระยะห่างจากทะเลตามกฎหมาย ส่วนอาคาร B นั้นยังรอการดำเนินการอยู่เนื่องจากการศาลยังให้การคุ้มครองอยู่

อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทุกอย่างที่ทางบ้านสุขาวดีได้ส่งไปให้มีการพิสูจน์ทราบทางกระบวนการยุติธรรมจนล่าสุดมีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองอาคารหลังดังกล่าว ด้วยเป็นอาคารทีมีการปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แม้ว่าขบวนการพิสูจน์ทราบของที่ดินจะเป็นเช่นไร แต่ก็ต้องถือว่าอาคารที่ก่อสร้างโดยมิชอบ หรือได้รับอนุญาต ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจึงได้พิจารณาไต่สวนแล้วก่อนจะยกเลิกการคุ้ม ครองอาคาร A จากนั้นได้มีการปิดหมายประกาศให้ทางบ้านสุขาวดีรื้อถอนเองภายใน 15 วัน

ล่าสุด นายสุริยา แก้วเขียว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายคริส เชิดสุริยา หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว วิศวกรโยธาชำนาญการ นายตรวจเขต นายกฤษดาศักดิ์ เกตุจินดา นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำกำลังบุคลากรกว่า 30 คน พร้อมเครื่องมือและเครื่องจักรหนัก อาทิ รถแบ็คโฮ รถบรรทุก เดินทางมา ยังบ้านสุขาวดี เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเบื้องต้นได้ทำการรื้อแผ่นกระเบื้องพื้นเวที รวมทั้งสิ่งของต่างๆที่จัดวางไว้ และการตัดน้ำตัดไฟที่ใช้บนเวทีออกทั้งหมด

โดยการดำเนินการดังกล่าวมีทนายความของบ้านสุขาวดีมาคอยสังเกตุการณ์และแจ้งให้เมืองพัทยาชะลอเวลาการรื้อถอนไปก่อน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเกินความจำเป็น อีกทั้งปัจจุบันทางบ้านสุขาวดีก็เปิดพื้นที่ให้นักท่อง เที่ยวเข้ามาพักผ่อนแล้ว แต่เมืองพัทยาก็ยังดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป เพียงการทุบรื้อดักล่าวเป็นไปด้วยความละมุนละม่อม

มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ของบ้านสุขาวดีแจ้งว่าขณะนี้เรื่องของที่ดินขนาด 11 ไร่ ที่เมืองพัทยาระบุว่าเป็นที่สาธารณะริมทะเลนั้น ปัจจุบันทางบ้านสุขาวดีได้ประสานเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี ทำการขุดเจาะชั้นดินเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นที่งอกตามธรรมชาติหรือไม่ด้วย

นายคริส เชิดสุริยา หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร สำนักการช่างเมืองพัทยา กล่าวว่าอาคารที่มีปัญหาของบ้านสุขาวดีนั้นมีการต่อสู้ทางการปกครองระหว่างเมืองพัทยากับทางบ้านสุขาวดีอยู่เป็นเวลานาน ด้วยเมืองพัทยาทราว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะจึงสั่งระงับการใช้อาคาร และมีคำสั่งให้รื้อถอนแต่ทางบ้านสุขาวดีก็ยังไม่ดำเนินการใดๆจนล่วงเลยเวลาและใช้สิทธิ์ตามขบวนการยุติธรรมครบแล้ว จึงถึงเวลาแล้วที่เมืองพัทยาต้องเข้ามาดำเนินการมิเช่นนั้นทางเจ้าหน้าที่อาจกระทำผิดเข้าข่ายฐานละเว้นการปฏิบัติ ตามมาตรา 157

สำหรับขั้นตอนการรื้อถอนนั้น เบื้องต้นจะทำการรื้อถอนในลักษณะที่ไม่สามารถให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากอาคารได้เท่านั้นซึ่งคิดว่าคงจะกินเวลาประมาณ 3-7 วัน จากนั้นก็จะทำการตั้งงบประมาณเพื่อทำการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำการรื้อถอนอาคารหลังนี้ออกไป ด้วยพบว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่และเกินกำลังที่เมืองพัทยาจะดำเนินการเองได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นก็จะมีการเรียกเก็บจากทางบ้านสุขาวดีอีกครั้ง

ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กกล.ผาเมือง….บินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กกล.ผาเมือง….บินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ห้วงเย็นวันที่ 31 พ.ค. 66 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา แบบ 145 (ฮ.ท.145) จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศชาย อายุ 89 ปี มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ และมีภาวะไตวาย จากโรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ 35 นาที (ถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)ปัจจุบันผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กกล.ผาเมือง….บินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กกล.ผาเมือง….บินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ห้วงเย็นวันที่ 31 พ.ค. 66 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา แบบ 145 (ฮ.ท.145) จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศชาย อายุ 89 ปี มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ และมีภาวะไตวาย จากโรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ 35 นาที (ถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)ปัจจุบันผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กกล.ผาเมือง….บินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กกล.ผาเมือง….บินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ห้วงเย็นวันที่ 31 พ.ค. 66 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา แบบ 145 (ฮ.ท.145) จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศชาย อายุ 89 ปี มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ และมีภาวะไตวาย จากโรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ 35 นาที (ถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)ปัจจุบันผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง