google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ชลบุรี สำนักงานอัยการภาค 2 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 30 มี.ค.66 ที่สำนักงานอัยการภาค 2 จ.ชลบุรี นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากรของสำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (สาขาพัทยา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ผู้ตรวจการอัยการประธานในพิธีได้นำถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนจะเปิดกรวยดอกไม้ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการ

อนึ่ง อัยการไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระยะเริ่มแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้ตามระบอบอัยการอังกฤษ มีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาล จำเลยมีสิทธิสู้คดี โดยศาลวางตัวเป็นกลาง เป็นผู้ตัดสินคดี

เดิมเมื่อตั้งกระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ.110 ยังไม่มีกรมอัยการ คงมีแต่กรมรับฟ้องและรับเรื่องราว ทั้งแพ่งและอาญา ต่อมาวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 จึงได้ตั้งกรมอัยการขึ้น เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม

ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประกาศพระบรมราชโองการ ให้โอนกรมอัยการไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ก่อนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) จึงได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระ

โดยไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการดำเนินคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม แต่เป็นองค์กรอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่นั้นมา

“ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 28- 29 มีนาคม 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ และนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งในระดับมัธยม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนบ้านแพะวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนสังวาลวิทยา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รวม 10 สถาบัน 64 ทุน พร้อมมอบค่าน้ำมันรถ และสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) และน้ำดื่ม ให้แก่ 8 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมงบประมาณดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 436,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยเหลือสังคม ให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา เติมเต็มความหวัง เป็นอนาคตของครอบครัว และสังคมประเทศชาติ โดยมีการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้น ทุนทุกระดับปีสุดท้าย และทุนสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมงานสาธารณกุศลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

#ป่อเต็กตึ๊ง ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมมอบโล่และรางวัลดีเด่น

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์, นายชูศักดิ์ ราชบุรี และนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยก่อนการประชุมได้มีการ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 และการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 พิธีมอบภาพเกียรติคุณสำหรับผู้บริจาคสมทบทุนก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช พิธีมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) พิธีมอบโล่รางวัลแก่ชุมชนที่ชนะการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ปีที่ 15 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดธงผะเหวด ในงาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566

ทั้งนี้ในการประชุม มีการหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD รวมถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ. 2566 การให้บริการจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งรายงานความคืบหน้าการน าเข้าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส่วนเรื่องเพื่อทราบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว

“คุณภาพของนักการเมืองไทย” ตรงกับความจริงที่สุด “พวกนี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ”

อาชีพทุกอาชีพอาจต้องมีความรู้ในอาชีพนั้นอย่างถูกต้อง จึงจะสามารถทำงานนั้นให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ดี แม้แต่อาชีพแม่ค้าขายขนมครก ก๋วยเตี๋ยว
ยังต้องมีสูตรที่ชัดเจน โดยเฉพาะอาชีพที่มีเกียรติ ในสังคมยิ่งต้องใช้เวลาเรียนหลายปี เช่น
– อาชีพแพทย์ ใช้เวลา 6 ปี
– อาชีพครู ใช้เวลา 5 ปี
– วิศวะ ใช้เวลา 4-5 ปี
– นักร้องต้องผ่านการฝึกฝนและประกวดหลายเวที
อาชีพบางอาชีพ แม้จบตามหลักสูตรแล้ว ยังต้องสอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จึงจะได้ทำงานนั้นได้
อาชีพบางอาชีพนอกจากต้องมีความรู้แล้ว ยังต้องมีกฎจรรยาบรรณเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อสังคม
แต่อาชีพนักการเมือง ต้องไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เสนอและปรับปรุงกฎหมาย อันเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอันสูงสุด กว่าบรรดาทุกอาชีพ รับเงินเดือน, ค่าตอบแทนมากที่สุด แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ ที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพนักการเมืองที่ชัดเจน
– ไม่มีการสอบความรู้ด้านการเมืองการปกครอง,ไม่ต้องเข้าใจพื้นฐานกฎหมาย และความเชี่ยวชาญอะไรเลย
– ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
– ไม่ต้องมีกฎจรรยาบรรณ, จริยธรรม, และคุณธรรมอะไรเลย (ส่วนใหญ่)
– ไม่ต้องดูประวัติความประพฤติที่ผ่านมา
– ขอให้มีปากไว้พูดแบบไม่ต้องมีหูรูด
– ขอให้มีเงินมีทุนมาก ๆ
แค่นี้ก็เป็นนักการเมืองได้เลยและ สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งได้

วิธีการเลือกตั้ง
– ไม่ใช่การเลือกคนดี, มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นผู้แทน, หรือเป็นรัฐบาล (แต่แม้จะได้คนดีบ้างก็เป็นส่วนน้อย)
– ใครมีกลยุทธในการหาเสียง (สร้างกระแสความนิยม) หลอกประชาชนได้มากกว่าหรือมีเงินซื้อเสียง (ซื้อได้หลายรูปแบบ) และมากกว่ากันก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้
ผลที่ได้ตามสภาพความเป็นจริง คือ
– วิธีการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของการเลือกคนดี, มีคุณภาพ
-ไม่สามารถได้ผู้แทนที่ดี, มีความรู้,มีความสามารถ, มีจริยธรรม ตามที่สังคมต้องการ
– ส่วนใหญ่ไม่มีความรอบรู้ด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
ในสภาฯ จึงเต็มไปด้วยเสือ, สิงห์, กระทิง, แรด, สิบแปดมงกุฎเต็มสภาไปหมด หากินสนุกสนานบนความทุกข์ยากของประชาชน ส.ส.ที่เป็นคนดีจะมีน้อย ส่วน ส.ส.ที่ไม่น่าจะดี (ดูจากสภาล่ม ก็ควรมีการตัดเงินเดือน) สส.บางคนที่เป็นผู้มีอิทธิพล ก็มีไม่น้อย แล้วพวกเขา จะมาบริหารปกครองประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ากันได้อย่างไร ? ชาวบ้านต้องช่วยกันพิจารณา เมื่อเราอยากช่วยกันรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปครับ

ทีมข่าวการเมือง ปท.

นนทบุรี พระพยอมเตือนพระสงฆ์ลงนะหน้าทองแตะตัวจับมือสีกาเป็นอาบัติ

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพระสงฆ์ทำพิธีลงนะหน้าทองให้กับสีกาจำนวนหลายท่าน โดยมีพฤติกรรมการแตะเนื้อต้องตัว ใช้นิ้วแตะหน้าผาก และจับมือ ทำให้เกิดกระแสดราม่าในโลกโซลเชี่ยลว่าไม่เหมาะสม

วันที่ (29 มี.ค.66)ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับทาง พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม จั่นเพชร กลฺยาโณ กล่าวว่า การลงนะหน้าทองโดยปกติแล้วจะต้องใช้ธูปและเทียนในการทำพิธี แต่จากกรณีนี้เห็นว่าเป็นการจับด้วยมือแตะหน้าผากสีกา ตนพึ่งเห็นเป็นรายแรก แต่จะมีที่อื่นอีกหรือไม่ตนไม่ทราบแต่ครั้งนี้เห็นชัดเจน ตนจึงขอใช้คำว่าศิษย์นอกครู ธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครู ครูเสก ครูสวด ครูเจิม ครูสัก เป็นครูที่นอกเหนือจากพระบรมครู ใครที่ไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู แต่ไปนักถือครูอื่นแทน และมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำได้ตนมองว่าไม่ควรทำ ถ้าทำลงไปแล้วจับสีกาไปแล้วถือว่าอาบัติ ถือว่าโลกวัชชะ แต่ละวัดที่คิดจะทำแบบนี้ขอให้รักษาประเพณีเดิม เอาดอกไม้ธูปเทียน เอาดอกบัวเคาะ ก็ว่ากันไป

ซึ่งทางวัดตนก็ไม่มีการทำพิธีเช่นนี้เพราะเป็นการหากิน ถ้าจะเป็นพระแค่บิณฑบาตก็ควรพอแล้ว ให้หาวิธีอื่นมาทำแทนดีกว่าจะไปจับไปแตะขนาดนั้น จะไม่มีอะไรครอบงำบุรุษนอกจากสตรี ทั้งกลิ่นเนื้อหนังและการสัมผัส และก็ไม่มีอะไรครอบงำสตรีได้นอกจากรูปงามของบุรุษเช่นเดียวกัน ในการที่พระสงฆ์ทำเช่นนี้เป็นการผิด ถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไปนับถือครูอื่นก็จะมีแต่ตกต่ำ จะต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง เพราะจากที่ดูแล้วพระสงฆ์ที่ทำพิธีอายุก็ยังไม่มาก ซึ่งการทำพิธีลงนะหน้าทองมีหลายแบบและมีเยอะ อย่าเป็นผีเน่ากับโลงผุ เป็นผู้หญิงก็อย่ายื่นหน้ายื่นตาไปให้พระ เป็นพระก็อย่าหมิ่นเหม่ไปเกี่ยวข้องกับพรหมจรรย์ ทุกอย่างจะได้บริสุทธิ์และสมบรูณ์แบบ

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

นนทบุรี ตร.บางบัวทอง ตามหาเจ้าของรถจยย.จมน้ำนานหลายวัน คาดเป็นเด็ก นร.ช่าง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ดาบตำรวจสุวิท จิว เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่าพบรถจยย.ยี่ห้อ Honda Wave i 110 สีแดง-ดำ หน้าร้านรับซื้อเหล็กไม่มีชื่อ จม น้ำอยู่ในคลองถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี ขาเข้ามุ่งหน้าถนน 345 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รีบไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถจยย.ดังกล่าว พลิกตะแคงจมอยู่ในคลอง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและ พลเมืองดีได้ช่วยกันนำรถคันดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำสภาพรถมีร่องรอยกระจกหน้าด้านขวาแตกเสียหาย พบกระเป๋าสะพายจำนวน 1 ใบ จมอยู่ในขี้เลน ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบมีดยาวประมาณ 30 ซ.ม.จำนวน 1 เล่ม ไขควง 1 ด้าม ประแจเลื่อน 1 อัน และอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับซ่อมรถจึงได้นำรถจยย.พร้อมด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวใส่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปไว้ที่สภ.บางบัวทองเพื่อ ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของรถ


ดาบตำรวจสุวิท กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางบัวทอง ว่าพบรถจยย.ตกปลอยู่ภายในน้ำจึงได้รีบมาตรวจสอบไม่พบใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พบเพียงรถจยย.ตกอยู่ภายในน้ำ จึงได้ช่วยกันนำรถขึ้นมา เพื่อนำไปให้พนักงานสอบสวน ตรวจสอบว่าทะเบียนรถดังกล่าวใครเป็น ผู้ครอบครอง หรือเป็นเจ้าของรถ ถ้าใครคิดว่าเป็นรถของตัวเองให้ นำหลักฐานมาติดต่อรับได้ที่สภ.บางบัวทอง

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

เชียงใหม่ ชื่นชม นศ.โปลิฯคว้าแชมป์ทักษะถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพฯ

เชียงใหม่ ชื่นชม นศ.โปลิฯคว้าแชมป์ทักษะถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพฯ

ชื่นชมนักศึกษา ปวช.2 งานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คว้าแชมป์ การแข่งขันทักษะจักรยานยนต์ YAMAHA ระดับประเทศ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิฯคว้าแชมป์การแข่งขันทักษะฯรายการนี้ติดต่อเป็นสมัยที่ 2

อาจารย์ ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขางานยานยนต์ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวะศึกษาเอกชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์ ศิรภพ เจริญกุศล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีความสามารถ นอกจากนี้ต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ ให้มีมาตราฐาน และศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้นจึงได้มีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะฯรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกครั้งโดยมอบหมายให้ อาจารย์ยุทธภูมิ งามลิ อาจารย์ ผู้สอนงานจักรยานยนต์ สาขางานยานยนต์ เป็นผู้ควบคุมนักศึกษา ซึ่งปี 2562 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา สามารถคว้าแชมมาได้ 1 ครั้ง ต่อมาปี 2565 อาจารย์ยุทธภูมิฯ ได้นำนักศึกษาคือนายวรวิทย์ ปัญญาเรือน นักศึกษาระดับ ปวช 2 สาขางานยานยนต์ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ จนสามารถ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นสมัยที่ 2 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนอื่น ซึ่งหลังจากนี้ทางวิทยาลัยฯจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพ ให้มีมาตราฐาน และศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

นครนายก ศรัทธาล้นหลาม แห่กราบขอพร “หลวงพ่อปากแดง ศักดิ์สิทธิ์” ไม่พลาดส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง (วัดหลวงพ่อปากแดง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้สื่อข่าวรายงานได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หลั่งไหลมาทำบุญ กราบไหว้ ขอพร ขอโชคลาภ หลวงพ่อปากแดง ศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถ พระคู่บ้าน คู่เมืองนครนายก ที่ชาวบ้านศรัทธากราบไหว้ แผ่บารมีกว้างไกลจนเป็นที่รู้จักกันทั่ว จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก

ซึ่งแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหลมาทำบุญ กราบไหว้ สักการะหลวงพ่อปากแดง ศักดิ์สิทธิ์ กันเป็นจำนวนมาก โดยนำเครื่องสักการะ เช่น กล้วยน้ำหว้า หมากพลู พวงมาลัย และน้ำแดง ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ กราบไหว้ ขอพร ขอเรื่องการงาน เรื่องค้าขายและขอโชคลาภ บางคนสมหวังกับสิ่งที่ขอไว้ ก็จะกลับมาแก้บนตามสัจจะวาจา

นอกจากนั้นยังมีให้ลอดท้องช้างคู่ที่ประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตามความเชื่อของแต่ละคน แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ก็คือส่องเลขในอ่างน้ำมนต์ ยิ่งใกล้วันหวยออกก็จะหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชค ซึ่งเจ้าหน้าที่วัดได้นำตัวเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ขึ้นมาวางไว้ในพานให้นักเสี่ยงโชคได้ดูแบบชัดๆ ซึ่งเห็นเป็นเลข 764 , 85 และจะได้นำเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคหาซื้อเลขตามแผงลอตเตอรี่ บางรายได้โชคจากเลขเด็ดงวดที่แล้ว ก็จะย้อนกลับมากราบไหว้สักการะหลวงพ่อปากแดง ศักดิ์สิทธิ์ และร่วมทำบุญอีกครั้ง

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
084-9090415

นครนายก ไฟไหม้ป่าเขาแหลม ม.13 ต.เขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนายนครนายก พงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายก อบต.เขาพระ ร่วมกับ นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก นายอดุลย์ ทิพย์อุทัย กำนันตำบลเขาพระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ต.เขาพระ สมาชิกสภา อบต.เขาพระ ทั้ง13 หมู่บ้าน นายโกวิทย์ กัตตา รองนายก อบต.เขาพระ นางสาวพรจิตร ปัจจัย ปลัด อบต.เขาพระ นางสาวอลิสา ศรีพุธโธ หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนในการควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้เขาแหลม

เบื้องต้นนายพงษ์สวัสดิ์ฯ ได้มีคำสั่งกรณีเร่งด่วนให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลเขาพระ ประจำปี 2566 และขอกำลังรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ จาก อบต.สาริกา อบต.บ้านใหญ่ และเทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลตำบลเกาะหวาย และกำลังเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยสว่างอริยธรรมสถาน จุดเขาพระ แสตนบายร่วมกับรถดับเพลิงของ อบต.เขาพระ เพื่อเฝ้าระวังเหตุ หากไฟลุกลามใกล้บ้านเรือนประชาชนจะได้เข้าระงับได้ทันที

ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุน อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อบินสำรวจแนวไฟ จาก อบจ.นครนายก และ ทีมเจ้าหน้าที่จากพันธมิตรจิตอาสานครนายก

สมบัติ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

พิธี ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พิธี ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันประกอบพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ถวายสักการะ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ถวายสักการะ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ” พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ กล่าวสัมโมทนียกถา ท่ามกลางคณะสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com